Fokus på våra medarbetare

För oss på Bilfrakt är det viktigt att våra utförare och medarbetare mår bra, för utan dom skulle inte verksamheten fungera. Vi sysselsätter idag ca 600 förare och är totalt 32 heltidsanställda tjänstemän. Vi är glada att meddela att 43% av våra tjänstemän är kvinnor och 57% män. I en bransch som generellt sätt är mansdominerad ser vi det som mycket positivt att allt fler kvinnor söker sig till branschen.

Personalen är den viktigaste resursen ett företag kan ha. Något som vi på Bilfrakt värdesätter högt. Vi arbetar ständigt med att försöka förbättra arbetsmiljön inom verksamheten och försöker ge förutsättningar för ett friskt och aktivt liv såväl på arbetet som på fritiden.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

På Bilfrakt har vi ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi undersöker, riskbedömer, åtgärdar, kontrollerar och följer upp riskfaktorer i verksamheten kontinuerligt. Detta är något som görs även ute på åkerierna för att säkerställa att arbetsplatsen är en säker plats att vistas på.

Vi genomför regelbundet:

  • Riskinventeringar
  • Skyddsronder
  • Revisioner
  • Avvikelserapportering 
  • Utvecklingssamtal

En god arbetsmiljö är viktigt för att kunna utföra ett bra arbete.