Information om GDPR

(General Data Protection Regulation)

Som kund hos oss behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer, mailadress och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera och fakturera dig för levererade produkter och tjänster som Bilfrakt tillhandahåller.

Vi har fått dina uppgifter från dig via telefon, mail eller det kontaktformulär som finns på vår hemsida. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna leverera våra produkter och tjänster enligt det muntliga eller skriftliga avtal som du ingått med oss i och med din beställning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge de är nödvändiga för sitt ändamål.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med för vart fall nödvändiga systemleverantörer som Bilfrakt samarbetar med. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Bilfrakt. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 090-206 56 00. Du når vårt dataskyddsombud på 090-206 56 36 eller via mail: emilia.lindstrom@bilfrakt.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Med vänlig hälsning / Bilfrakt