Kvalitet & Miljö

För oss på Bilfrakt.se hänger miljö och hållbarhet ihop med kvalitet, ekonomi och socialt ansvar.

Kvalitet

Varje uppdrag ställer sina specifika kvalitetskrav. Det gäller bara för verksamheten att vara förberedd för att möta dem. I grunden handlar det om att ha tillgång till tydliga rutiner, system och teknik. Men framför allt handlar det om ett uttalat engagemang och en delaktighet i hela organisationen. Kvalitetsarbetet inom Bilfrakt.se utgår från standarden enligt ISO 9001:2015. Inom företaget bedriver vi dessutom en löpande kvalitetsutbildning för alla medarbetare.

Alla företag inom Bilfrakt.se är godkända och certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och Miljöstandarden ISO 14001:2015. Certifikatet är utfärdat av oberoende revisorer hos Intertek.

Miljöansvar

Som transport- och entreprenadföretag har vi ett stort ansvar för miljön. Självklart är varje del av verksamheten uppbyggd för att uppfylla miljölagstiftningen och andra miljörelaterade krav. Miljöansvaret ligger dessutom väl i linje med vår ambition att alltid söka de effektivaste och minst resursförbrukande transport- och logistiklösningarna. Miljöarbetet utgår från standarden enligt ISO 14001:2015.

Arbetsmiljö

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete skall engagera våra medarbetare till en god livskvalitet i arbetet samt skapa förutsättningar för detsamma på fritiden. I grunden finns vår arbetsmiljöpolicy som styr vårt ledningssystem för arbetsmiljö enligt standarden ISO 45001:2018.

Trafiksäkerhet

Med runt 600 fordon och maskiner som dagligen trafikerar våra vägar är Bilfrakt.se i allra största grad en del av den gemensamma trafikmiljön i landet. Som vi ser det medför det även ett ansvar att vara stor och vi vill därför bidra med det vi kan för att öka trafiksäkerheten. Både för vår egen skull och för våra medtrafikanter på vägarna.

I vår policy för trafiksäkerhetsfrågor ingår att vi ska vara ett gott föredöme i trafiken.

Beställaransvar

Från den 1 juli 2018 skärptes reglerna för beställaransvar vid transportköp, i länken nedan finner ni Bilfrakts dokument kring detta.

Beställaransvar

Ekonomi

Vi har en bred syn på begreppet ekonomi. På Bilfrakt.se strävar vi efter att hitta de mest fördelaktiga ekonomiska lösningarna för våra kunder, företaget, våra transportörer och våra delägare. Men ekonomi handlar inte bara om kronor och ören. Ekonomi handlar också om hållbarhet och långsiktighet och vi väger alltid in miljöaspekten i allt vi gör. På Bilfrakt.se strävar vi efter hållbarhet i alla led – ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt.

Socialt ansvar

Under Bilfrakt.ses långa och traditionsrika historia har vi lagt stor vikt vid att bygga upp ett gott anseende både internt bland våra medarbetare och externt hos kunder, partners och delägare. Pålitlighet, hög moral, god etik och trevligt bemötande i alla situationer är våra ledstjärnor.

Våra policys:

Företagspolicy
Trafiksäkerhetspolicy
Beställaransvar

Övrigt kvalitetsarbete:

Bilfrakt, en del av Sveriges Åkeriföretags
”Fair Transport 2.0”

Bilfrakt.se är en av 12 ägare av TRB Sverige AB som är ett branschföretag inom transportnäringen. TRB skall stödja delägarföretagen med kompetens och spetskunskap inom bränsle, miljö, trafiksäkerhet och logistik. TRB bedriver även forskning i nära samarbete med högskolor och universitet.

Här kan du läsa vår senaste hållbarhetsredovisning