Fokus på våra medarbetare

För oss på Bilfrakt är det viktigt att våra utförare och medarbetare mår bra, för utan dom skulle inte verksamheten fungera. Vi sysselsätter idag ca 600 förare och är totalt 32 heltidsanställda tjänstemän. Vi är glada att meddela att 43% är kvinnor och 57% män. I en bransch som generellt sätt är mansdominerad ser vi det som mycket positivt att allt fler kvinnor söker sig till branschen.
Vi på Bilfrakt har som mål att öka antalet fysiskt aktiva medarbetare. Under året har vi genomfört olika friskvårdsaktiviteter som bland annat har innefattat en stegtävling och medverkan i blodomloppet 2018.
Vi har även sett till att alla medarbetare har ett höj- och sänkbart skrivbord och infört en friskvårdstimme som varje medarbetare kan utnyttja en gång i veckan. Bilfrakt erbjuder även alla medarbetare ett friskvårdsbidrag varje år för att underlätta för en aktiv fritid.
Personalen är den viktigaste resursen ett företag kan ha. Något som vi på Bilfrakt värdesätter högt, och vi arbetar ständigt med att försöka ge förutsättningar för ett friskt och aktivt liv såväl på arbetet som på fritiden.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

På Bilfrakt arbetar vi med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det kan liknas vid ett hjul där man undersöker, riskbedömer, åtgärdar, kontrollerar och följer upp riskfaktorer i verksamheten. Detta är något som görs även ute på åkerierna för att säkerställa att arbetsplatsen är en säker plats att vistas på.

Vi genomför regelbundet:

  • Riskinventering – vilka risker finns i verksamheten och vilka skyddsåtgärder ska genomföras för att eliminera riskerna.
  • Skyddsrond – vi går igenom fordon och lokaler för att se så att ingenting är trasigt eller om de finns andra faktorer i verksamheten som utgör en risk.
  • Rapportering – avvikelser, tillbud och olyckor. För att man ska kunna följa upp varje fall och förebygga att samma incident inträffar igen.
  • Utvecklingssamtal – för att säkerställa att personalen mår bra på arbetsplatsen och fånga upp eventuella brister.

En god arbetsmiljö är viktigt för att kunna utföra ett bra arbete.