Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö
Trafiksäkerhet
Beställaransvar

Kvalitet
Varje uppdrag ställer sina specifika kvalitetskrav. I grunden handlar det om att ha tillgång till tydliga rutiner, system och teknik. Men framför allt handlar det om ett uttalat engagemang och en delaktighet inom hela organisationen. Under Bilfrakts långa och traditionsrika historia har vi lagt stor vikt vid att bygga upp ett gott anseende både internt bland våra medarbetare och externt hos kunder, partners och delägare. Pålitlighet, hög moral, god etik och trevligt bemötande i alla situationer är våra ledstjärnor. Kvalites- och miljöarbetet inom Bilfrakt är tredjepartsgranskat av Svensk certifiering och utgår från standarderna ISO 9001:2015.

ISO-9001 certifikat kvalitet

Miljö

Vi är anslutna till Umeå klimatfärdplan. Tillsammans kan vi göra skillnad! Som transport- och entreprenadföretag har vi ett stort ansvar för miljön. Självklart är varje del av verksamheten uppbyggd för att uppfylla gällande miljölagstiftning och andra miljörelaterade krav. Miljöansvaret ligger dessutom väl i linje med vår ambition att alltid söka de effektivaste och minst resursförbrukande transport- och logistiklösningarna. Miljöarbetet utgår från standarden ISO 14001:2015.

Läs vår hållbarhetsredovisning

ISO-14001 certifikat Miljö

Med runt 600 fordon och maskiner som dagligen trafikerar våra vägar är Bilfrakt.se i allra största grad en del av den gemensamma trafikmiljön i landet. Som vi ser det medför det även ett ansvar att vara stor och vi vill därför bidra med det vi kan för att öka trafiksäkerheten. Både för vår egen skull och för våra medtrafikanter på vägarna. I vår policy för trafiksäkerhetsfrågor ingår att vi ska vara ett gott föredöme i trafiken.

Detta skall uppnås genom att:

• Informera och utbilda berörda transportörer i trafiksäkerhetsfrågor.
• Planera uppdrag så att föraren alltid ges utrymme att anpassa körningen
till rådande förhållanden, gällande och särskilda hastighetsregler.
• Egenkontroll utförs på fordonen så att de vid varje förhållande är i
trafiksäkert skick.
• Bilbälte alltid används.
• Mobiltelefoner får endast användas under körning om föraren använder
handsfree.
• Förare genomgår regelbunden hälso- och synkontroll.
• Aldrig vara alkohol- eller drogpåverkad på arbetet.
• Alla lastbilar som tas i bruk efter 2018 ska vara utrustade med alkolås som
är godkända enligt europeisk och svensk standard.
• Särskild hänsyn tas till barn och oskyddade trafikanter.

Godstransport beställs i enlighet med vad som föreskrivs i detta dokument (nedan ”Beställningen”) och ni som transportör (nedan ”Transportören”) anses, genom att acceptera Beställningen och/eller utföra Beställningen, att ha accepterat följande villkor.

I egenskap av beställare av transporten är Bilfrakt Bothnia AB (nedan ”Bilfrakt”) ansvariga för att kontrollera att erforderliga tillstånd för transporten innehas av Transportören, vilket sker med kontinuerliga intervall samt genom stickkontroller. Transportören åtar sig att vid sådan kontroll skyndsamt tillhandahålla den information som Bilfrakt efterfrågar för kontrollen.

Transportören försäkrar att Transportören innehar giltiga tillstånd för att utföra Beställningen och efterlever all vid var tid gällande lagstiftning och regleringar som Transportören omfattas av för utförandet av Beställningen. Detta omfattar, men är inte begränsat till, giltigt trafiktillstånd i enlighet med yrkestrafiklagen (2012:210), giltigt gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1071/2009 samt att Transportören vid varje tidpunkt efterlever reglerna om cabotage enligt förordning (EG) nr 1072/2009.

Transportören åtar sig att hålla Bilfrakt skadelös för den skada (exempelvis i form av förlust, skada till följd av eventuella sanktioner, böter eller annat) som Bilfrakt åsamkas till följd av att Transportören inte fullgjort dess ovanstående åtaganden.

sv_SE