Visselblåsning

Bilfrakt har under sin långa och traditionsrika historia byggt upp ett mycket gott anseende som är ovärderligt. Det ställer höga krav på ansvarfullt företagande och ansvarstagande medarbetare och underleverantörer. Alla som är verksamma inom Bilfrakt ska följa vår uppförandekod. 

Vi gör affärer på ett etiskt och korrekt sätt utan att delta i aktiviteter som kan ifrågasättas eller betraktas som illojal konkurrens. 

Vi arbetar säkert och vidtar ständigt förbättringsåtgärder där vi identifierar risker för människa eller miljö. 

Bilfrakt koncernen erbjuder samma arbetsmöjligheter till alla individer oavsett kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, socialt eller etniskt ursprung, medborgarskap, fackföreningstillhörighet, politisk åsikt eller andra särdrag som skyddas i lag. 

Fysiska, psykiska, sexuella eller verbala trakasserier mot kollegor eller affärspartners tolereras inte.  

Visselblåsning är en kanal för rapportering av allvarliga misstankar om otillåtet beteende. Detta kan röra sig om sexuella trakasserier, bedrägeri, korruption, diskriminering, brott mot miljön och mänskliga rättigheter. Vi är måna om att identifiera oenigheter i vår verksamhet och vi vill att du som bevittnar förhållanden som strider mot vår uppförandekod meddelar oss detta med ärligt uppsåt. Som anställd hos Bilfrakt ser vi gärna att du i första hand tar upp frågorna med din närmaste chef. Om du av någon anledning känner att du inte kan det, eller om du som icke anställd hos Bilfrakt upplever att vi inte följer våra värderingar, finns det möjlighet att anmäla detta via denna visselblåsarfunktion.

När du anmäler en allvarlig brist genom denna funktion garanteras du full anonymitet om du så önskar.

Informationen som skickas via detta formulär går till en förtroendevald inom organisationen som kommer handlägga ditt ärende med full diskretion om så önskas. Om du väljer att inte ange vem du är kommer du att vara helt anonym. Märk dock att för att du ska kunna bli kontaktad måste du lämna uppgifter om hur du kan bli kontaktad.